Man at the plastic surgeon

Biyolojik Analizler

Hücrelerin canlı ortamdan çıkarılarak özel koşullarda ve kontrollü şartlarda yetiştirilmesi tekniğine hücre kültürü denir. İn vitro testler laboratuvar ortamında çeşitli hücre hatları kullanılarak gerçekleştirilir. İn vitro testler hızlı ve hayvan dostudur. Yeni geliştirilen herhangi bir ürünün biyolojik etkinliği ve hücreler üzerinden toksik bir etkisinin (sitotoksisite) olup olmadığı yapılacak hücre kültürü çalışmaları ile ispatlanabilir.

İn vitro sitotoksisite testleri, ilaç niteliği taşıyan veya toksik profili araştırılan ajanların değerlendirilmesi amacıyla hücre kültür çalışmalarında kullanılan ölçüm yöntemleridir. Bu testlerle çok sayıda maddenin kısa sürede analiz edilmesi mümkün olmakta ve yapılacak in vivo hayvan-insan araştırmaları için temel veriler elde edilebilmektedir. Farklı mekanizmalara sahip çok sayıda sitotoksisite testi bulunmakla birlikte (MTT, MTS, XTT, WST) en yaygın olarak kullanılanlardan biri MTT ve WST yöntemleridir. MTT, hücre canlılığı, proliferasyonu ve sitotoksisitesinin bir göstergesi olarak hücresel metabolik aktiviteyi ölçmek için kullanılan kolorimetrik bir yöntemdir. Hızlı, çok yönlü, kantitatif ve tekrarlanabilir olması sayesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Biz de MecNano Technologies olarak Bilim Takımımız ile ürünleriniz için şu in vitro testleri yapıyoruz:

 • Sitotoksisite Testleri (MTT ve WST)
  • 3T3 (fare fibroblast hücre hattı)
  • L929 (fare fibroblast hücre hattı)
 • İrritasyon testi (İnsan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünler için)
  • Biyosidal ürünlerde Cilt irritasyon testleri “OECD Deney Yönergesi 439 İn Vitro Deri Tahrişi: Yeniden Oluşturulmuş İnsan Epidermisi Deney Yöntemi” ile yapılır.
  • Kozmetik ürünlerde Cilt irritasyon testleri ve sitotoksite testleri OECD Deney Yönergeleri ve TS EN ISO 10993 ile yapılmaktadır.
 • Anti-Alzheimer Etkinlik Testi
  • Amiloid Beta ile indüklenmiş SH-SY5Y (nöroblastoma hücre hattı)


  Hücre kültürü çalışmaları kapsamında kullandığımız analiz metodları ise şunlardır:

  ELISA

  ELISA (Enzim bağlı immünosorbent deneyi) tekniği antijen ve antikor kompleksi esasına dayanan işaretleme amaçlı enzimlerin kullanıldığı bir tekniktir. ELISA tekniği, belirli bir dalga boyunda absorbe edilen ve numunede mevcut olan maddenin miktarıyla ilişkilendirilebilen renkli bir nihai ürün ile sonuçlanır. Son derece spesifik bir antikor ve antijen etkileşimi, bu sürecin en kritik bileşenidir. Antijen ve antikor kombinasyonuna bağlı olarak, direkt ELISA, indirekt ELISA, sandviç ELISA ve yarışmalı ELISA çeşitleri bulunmaktadır.

  Biz de MecNano Technologies olarak Bilim Takımımız ile ürünleriniz etkilerini ve etki mekanizmasını in vitro hücre kültürü çalışmaları sonunda sandviç ELISA ile analiz ediyoruz.

  PCR

  Gerçek-zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (Real-time PCR); DNA amplifikasyonu ile eş zamanlı olarak artış gösteren floresans sinyalin ölçülmesi ile kantitatif sonuç verebilen bir PCR yöntemidir.

  Gerçek-zamanlı PCR teknolojisinin, kullanıcılar tarafında tercih edilen çeşitli alanlardaki önemi gittikçe artmaktadır ve ajanların etkilerinin daha detaylı olarak hücre düzeyinde analiz edilmesini sağlar. Gen ekspresyonunda daha hassas, verimli, hızlı ve daha üretken olması tercih edilmesinin sebebidir.

  Biz de MecNano Technologies olarak Bilim Takımımız ile ürünleriniz detaylı etkilerini ve etki mekanizmasını in vitro hücre kültürü çalışmaları sonunda gerçek-zamanlı PCR ile analiz ediyoruz.

  Western blot

  Western Blot hücredeki veya dokudaki spesifik bir proteini analiz etmeyi sağlayan bir moleküler biyoloji tekniğidir.  Bu teknik sayesinde hücre ve dokuda bulunan bir proteinin varlığı, büyüklüğü, konsantrasyonu ve konsantrasyon değişimleri saptanabilir ve farklı gruplar arasındaki konsantrasyonlar karşılaştırılılabilir. Yüksek özgüllüğe sahip olması ve aynı anda birden fazla proteinin görüntülenebilmesini sağlaması protein ekspresyon çalışmalarında büyük avantaj sağlamaktadır.

  Biz de MecNano Technologies olarak Bilim Takımımız ile ürünleriniz detaylı etkilerini ve etki mekanizmasını in vitro hücre kültürü çalışmaları sonunda Western blot ile analiz ediyoruz.